bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie przetargu - Udzielenie kredytu Inwestycyjnego pomostowego

03.06.2015

UZASADNIENIE
W dniu 29 maja 2015 roku o godz. 1400 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu tym wpłynęły 2 oferty: Oferta Nr 1
-Bank Spółdzielczy w Warcie -Cena brutto 36 240,17zł
-Termin wykonania/obowiązywania umowy - 31.12.2016 r. Oferta Nr 2
-Bank Spółdzielczy w Szadku - Cena brutto 30 988,42zł
-Termin wykonania/obowiązywania umowy -31.12.2016 r.
Członkowie Komisji Przetargowej w dniu 2 czerwca 2015 r. zakończyli ocenę spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez Wykonawców oraz ocenę ofert w oparciu o kryteria przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Kryterium oceny oferty: cena - 100 %
Oferta Nr 1 otrzymała 85 pkt. Oferta Nr 2 otrzymała 100 pkt.
Oferta Nr 2 złożona przez Bank Spółdzielczy w Szadku , otrzymała największą ilość punktów została wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 03.06.2015

Dokument oglądany razy: 576
« inne aktualności