bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE - wybór oferty „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta"

19.12.2014

UZASADNIENIE

W dniu 9 grudnia 2014 roku o godz. 1400 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu tym wpłynęły 3 oferty:

Oferta Nr 1 :
- WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice,
- Cena brutto 989 674,54zł
- Termin wykonania - 01.05.2015 r.
- Rękojmia- 36 miesięcy
- Gwarancja- 36 miesięcy
- Płatność zgodnie z warunkami SIWZ

Oferta Nr 2
- HYDRO MARKO Sp.zo.o. SP.K, ul.Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin
- Cena brutto 1 071 999,99 zł
- Termin wykonania - 01.05.2015 r.
- Rękojmia - 36 miesięcy
- Gwarancja- 36 miesięcy
- Płatność zgodnie z warunkami SIWZ

Oferta Nr 3
Konsorcjum firm w składzie: Lider:
- Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp.zo.o., ul. Bór 139 ,42-202Częstochowa Partner:
- ABT Sp.zo.o. i Wspólnicy-Spółka komandytowa, ul.Bór 143/157, 42-202Częstochowa
- Cena brutto 1 045 500,00 zł
- Termin wykonania - 01.05.2015r
- Rękojmia- 36 miesięcy
- Gwarancja- 36 miesięcy
- Płatność zgodnie z warunkami SIWZ

Zamawiający po dokonaniu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez Wykonawców i po dokonaniu oceny ofert uznał, że oferta Wykonawcy WODNERII Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice, podlega odrzuceniu.

Uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia:

Oferta Wykonawcy WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice, zostaje odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), ponieważ treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający żądał wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, szczegółowymi wymogami, SIWZ oraz SIWZ.

Zamawiający przedstawił w dokumentacji projektowej graficznie w formie rysunku, linię technologiczną. Oferta przetargowa firmy WODNER II jest niezgodna z SIWZ w związku z istotnymi zmianami schematu technologicznego stacji uzdatniania wody w Cielcach. Na rysunku będącym załącznikiem do oferty Wykonawca nie uwzględnił następujących elementów:

1) drugiej studni głębinowej - wg SIWZ i PT studnia nr 1 i nr 2 mają pracować naprzemiennie;

2) dezynfekcji wody promieniami UV (lampa UV) - jest to podstawowy element technologii uzdatniania wody mający na celu produkcję wody o wymaganych parametrach jakościowych;

3) dozowania podchlorynu sodu do rurociągu wody surowej przed blokiem aeracyjnym - istotny element awaryjnej dezynfekcji układu technologicznego uzdatniania wody.

Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający nie mógł na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 ze zm.), zmienić rysunku linii technologicznej stanowiącego podstawę techniczną oferty. Zmiana dotyczyłaby, bowiem wprowadzenia niektórych (dodatkowych, w stosunku do oferty) elementów technologicznych: m.in. lampy UV, instalacji podchlorynu sodu a także naniesienia odpowiednich uzupełnień w miejscach, w których nie ujęto rozwiązań technologicznych; tym samym ingerowałaby w treść oferty i zakres oferowanego świadczenia.

Stanowisko takie potwierdza KIO w wyroku z 28 czerwca 2011 roku (KIO 1263/11). Izba za niedopuszczalna uznała zmianę rysunku linii technologicznej stanowiącej podstawę techniczną oferty. „Niewątpliwie linia technologiczna (...) przedstawiona graficznie w formie rysunku stanowi część oferty, która określa zarówno zakres oferowanego świadczenia odpowiadającego oczekiwaniom zamawiającego, jak też zakres realizacji przyszłej umowy. Zatem trudno uznać, w świetle wskazanych niezgodności, że treść oferty odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia".

Zamawiający uznaje, iż wszystkie pozostałe oferty są ważne a wykonawcy nie podlegają wykluczeniu.

W dniu 18 grudnia 2014 r. Zamawiający dokonał indywidualnej oceny pozostałych ofert, wybierając ofertę najkorzystniejszą w oparciu o kryterium cena - 95% i kryterium termin wykonania 5%, przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Oferta Nr 2 otrzymała w kryterium cena 93 pkt.
Oferta Nr 3 otrzymała w kryterium cena 95 pkt.

Oferta Nr 2otrzymała w kryterium termin wykonania 4 pkt.
Oferta Nr 3 otrzymała w kryterium termin wykonania 4 pkt.

Razem:
Oferta Nr 2 otrzymała 97 pkt.
Oferta Nr 3 otrzymała 99 pkt.

Najwyższą punktację otrzymała Oferta Nr 3 złożona przez Konsorcjum firm: lider Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp.zo.o., ul. Bór 139, 42-202 Częstochowa, partner ABT Sp. z o.o. i Wspólnicy - Spółka komandytowa, ul. Bór 143/157, 42-202 Częstochowa i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 19.12.2014

Dokument oglądany razy: 571
« inne aktualności