bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wybót oferty przetargowej na: "„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą (ogrodzenie oraz tereny utwardzone z drogami i chodnikami) na działce nr ewid. 102 (obręb ged. Ustków) położonej w miejscowości Ustków Gmina Warta”

07.05.2013

UZASADNIENIE
W dniu 6 maja 2013 roku o godz. 14:00 upłynął termin składania ofert. W postępowaniu tym wpłynęły 3 oferty:

Oferta Nr 1

FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronowska 2; 52-407 Wrocław
- cena brutto 1 892 478,00 zł
Termin wykonania – 30.10.2013r
Rękojmia na wady fizyczne robót: 36 miesięcy
Gwarancja dla urządzeń na okres: 36 miesięcy

Oferta Nr 2

PRO-MET H.Kobusiński i wspólnicy spółka jawna ul.Borecka 29a 63-720 Koźmin Wielkopolski
- cena brutto 2 107 950,53zł
Termin wykonania – 30.10.2013r
Rękojmia na wady fizyczne robót: 36 miesięcy
Gwarancja dla urządzeń na okres: 36 miesięcy

Oferta Nr 3

Konsorcjum firm lider: WODNER II, Kazimierz Żurawski , Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice partner: INSTALCOMPACT Sp.zo.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Górne
- cena brutto 1 628 108,41 zł
Termin wykonania – 30.10.2013r
Rękojmia na wady fizyczne robót: 36 miesięcy
Gwarancja dla urządzeń na okres: 36 miesięcy

Zamawiający w dniu 7 maja 2013 roku dokonał oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu przetargowym przez Wykonawców –uznając, że żaden z wykonawców nie podlega wykluczeniu a żadna oferta odrzuceniu.
Następnie w związku z ważnością wszystkich ofert, dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o kryterium cena – 100% przyjęte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Oferta nr 1 otrzymała w kryterium „cena” 86 pkt.
Oferta nr 2 otrzymała w kryterium „cena” 78pkt.
Oferta nr 3 otrzymała w kryterium „cena” 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą została uznana Oferta nr 3, złożona przez Konsorcjum firm lider: WODNER II Kazimierz Żurawski, Ner Kolonia 22; 99-220 Wartkowice partner: INSTALCOMPACT Sp.zo.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Górne.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 umowa w sprawie niniejszego zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

Kierownik Zamawiającego
Prezes Zarządu
Piotr Trojanowsk

Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 07.05.2013

Dokument oglądany razy: 1218
« inne aktualności