bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Organizacja

Zasady funkcjonowania i wewnętrzna organizacja:
Zasady funkcjonowania i wewnętrzną organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników z dnia 03.04.2002r. (ze zmianą z dnia 18.06.2003 r. i 02.10.2006 r.)
Zasady korzystania z usług publicznych:
Zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Spółkę w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług określa. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”, wprowadzony Uchwałą Nr XXXIX/203/05 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 21 grudnia 2005 roku ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 3 lutego 2006r. Nr 30, poz. 287)
Zmieniony uchwałą Nr XIII 56/07 Rady Gminy i Miasta w Warcie z dnia 29 czerwca 2007 r ( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 2 sierpnia 2007 r. Nr 246 poz.2280).
Zezwolenie na prowadzenie działalności:
Spółka prowadzi działalność na podstawie decyzji Nr Gk.7050-2/03 z dnia 10 stycznia 2003 r. Burmistrza Gminy i Miasta Warta w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy i miasta Warta.Opublikował: Wiktor Szymczak
Publikacja dnia: 05.07.2012
Podpisał: Wiktor Szymczak
Dokument z dnia: 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 7 768